plate with food
  • Home >
  • Voorwaarden Start in de Horeca

Voorwaarden Start in de Horeca

ARTIKEL 1       Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 
account                                              de afgeschermde omgeving van de website waarvan de gebruiker gebruik kan maken nadat hij is ingelogd op de website;
arbeidsovereenkomst                         de overeenkomst tussen de werkgever en werknemer;
dienst                                                 de online dienst c.q. het online platform dat Start in de Horeca via de website aan de gebruiker ter beschikking stelt;
gebruiker                                            de rechtspersoon of natuurlijk persoon (al dan niet handelend in beroep of bedrijf) die een account heeft aangemaakt op de website;
overeenkomst                                    de overeenkomt tussen de gebruiker en Start in de Horeca, waarbij de gebruiker gebruik maakt van de dienst van Start in de Horeca;
Start in de Horeca                              de besloten vennootschap Horeca Flexgroep B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80486703;
vacature                                             de vacature die de werkgever op de website plaatst met daarin de omschrijving van werkzaamheden waarvoor hij een werknemer zoekt;
vergoeding                                         een door Start in de Horeca aan een gebruiker in rekening gebrachte vergoeding voor de dienst;
website                                               de website www.startindehoreca.nl en de daarbij behorende online applicaties die door Start in de Horeca worden beheerd met het bemiddelingsplatform van Start in de Horeca en waarop o.a. werkgevers vacatures kunnen plaatsen;
werkgever                                           de gebruiker die zich als werkgever heeft aangemeld bij Start in de Horeca;
werknemer                                         de gebruiker die zich als werknemer heeft aangemeld bij Start in de Horeca.

ARTIKEL 2       Algemeen

Start in de Horeca stelt een digitaal platform beschikbaar waardoor werkgever en werknemer met elkaar in contact kunnen komen met als doel het laten vervullen van de vacatures van de werkgevers door de werknemers. De daaruit volgende arbeidsovereenkomst wordt rechtstreeks door de werkgever met de werknemer gesloten. Start in de Horeca is bij (de totstandkoming van) deze arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk geen partij. Start in de Horeca heeft ook geen invloed op de nakoming van de verplichtingen van werkgever en werknemer over en weer.

ARTIKEL 3       De overeenkomst

3.1.      De overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand op het moment dat de gebruiker een account op de website als bedoeld in artikel 6 heeft aangemaakt en zich akkoord heeft verklaard met deze voorwaarden.
3.2.      De overeenkomst komt tot stand voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
3.3.      Indien de gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Start in de Horeca en zijn overeenkomst met Start in de Horeca wenst te beëindigen, dan dient hij zijn account als bedoeld in artikel 6 op de website te verwijderen.

ARTIKEL 4       Toepasselijkheid

4.1.      Indien de gebruiker andere voorwaarden hanteert en die voorwaarden niet expliciet door Start in de Horeca van toepassing zijn verklaard, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.
4.2.      Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen door Start in de Horeca en de gebruiker.
4.3.      Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Start in de Horeca het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
4.4.      Start in de Horeca heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. De gebruiker wordt via de e-mail van de gewijzigde voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de gebruiker niet akkoord is met de gewijzigde voorwaarden, dan dient hij geen gebruik meer te maken van de diensten en zijn account te verwijderen.
4.5.      Indien Start in de Horeca niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Start in de Horeca in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
4.6.      Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Tevens zijn deze algemene voorwaarden vertaald naar de Engelse taal. Ingeval de Engelse vertaling leidt tot enig verschil in tekst of interpretatie, blijven de algemene voorwaarden in de Nederlandse taal leidend en bindend.
 

ARTIKEL 5       Fair use

De gebruiker dient als een zorgvuldig internetgebruiker gebruik te maken van de diensten. Gebruik van de website op een wijze die andere gebruikers van de website zouden kunnen hinderen, is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan in te loggen met inloggegevens van een andere gebruiker of op een andere wijze in te breken in het account van een andere gebruiker.
 

ARTIKEL 6       Account

6.1.      Bij het aanmaken van een account verstrekt de gebruiker alle gegevens die Start in de Horeca redelijkerwijs nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de dienst, in de door Start in de Horeca gewenste vorm en op de door Start in de Horeca gewenste wijze.
6.2.      De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens als bedoeld in lid 1.
6.2.      Het account kan enkel aangemaakt worden nadat de gebruiker heeft verklaard akkoord te zijn met deze voorwaarden.
6.3.      De gebruikersnaam en het wachtwoord van het account zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Indien de gebruiker het vermoeden heeft dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de gebruiker zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.
6.3.      Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 

ARTIKEL 7       De dienst

7.1.      Alle diensten die door Start in de Horeca worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Start in de Horeca, tenzij anders is overeengekomen. Start in de Horeca heeft derhalve uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
7.2.      Start in de Horeca is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.
7.3.      Start in de Horeca is te allen tijde vrij om te besluiten zijn dienstverlening te beëindigen. De gebruiker wordt daarvan ruim van te voren in kennis gesteld.
 

ARTIKEL 8       Vergoeding en betaling

8.1.      De gebruiker is op grond van de tot stand gekomen overeenkomst een vergoeding verschuldigd voor de door Start in de Horeca aangeboden diensten. De vergoedingen voor de diensten zijn op voorhand vastgesteld en overeengekomen.
8.2.      Alle tarieven zijn inclusief omzetbetaling en heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
8.3.      De voor de dienst verschuldigde vergoeding en eventuele nadien plaatsgevonden prijswijzigingen, dienen door de gebruiker, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden na totstandkoming van de overeenkomst, doch op voorhand, te weten uiterlijk de dag voorafgaand aan het gebruiken van de dienst door gebruiker.
8.4.      Bij overschrijding van de betaaltermijn als bedoeld onder lid 3 is gebruiker (voor zover de gebruiker een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf betreft) van rechtswege in verzuim. Indien de gebruiker een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn beroep of bedrijf, dan stelt Start in de Horeca de gebruiker ten minste nog eenmaal in de gelegenheid om de factuur binnen een redelijke termijn te voldoen, waarna het verzuim bij non-betaling intreedt. De gebruiker is vanaf de dag van verzuim wettelijke (handels)rente aan Start in de Horeca verschuldigd.
8.5.      Naast de wettelijke (handels)rente is de gebruiker tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bij rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf is vastgesteld op 15% van het factuurbedrag. Bij een natuurlijk persoon die niet handelt in zijn beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens de staffel bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Start in de Horeca behoudt zich onverminderd het recht voor om de werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij de gebruiker in rekening te brengen, ook voor zover deze kosten, dan wel de inhoud van de vacature, het forfaitaire of wettelijke liquidatietarief te boven gaat.
8.6.      Bij ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker geen recht op teruggave van de reeds betaalde vergoeding. Start in de Horeca kan de gebruiker tot volledige betaling van de vergoeding aanspreken.
8.7.      Bij ontbinding van de overeenkomst door Start in de Horeca in geval van overmacht (artikel 14), zulks uitsluitend ter beoordeling van Start in de Horeca, kan van artikel 8.6 worden afgeweken door de betaalde vergoeding geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Aan deze bepaling kan de gebruiker evenwel geen rechten ontlenen.
 

ARTIKEL 9       Vacature

9.1.      Na totstandkoming van de overeenkomst en voldoening van de betalingsverplichting zijdens de gebruiker, kan de gebruiker gebruik maken van de dienst van Start in de Horeca door het plaatsen van een vacature op de website, dan wel door te reageren op een vacature zoals geplaatst op de website.
9.2.      De werkgever staat ervoor in dat de uitvoering van de werkzaamheden die staan omschreven in de vacature niet in strijd is met de wet of de goede zeden. Het is de werkgever uitdrukkelijk niet toegestaan een vacature te plaatsen die illegaal is.
 

ARTIKEL 10     Verplichtingen gebruiker

10.1.    De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden, die:
a.         in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b.         in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c.         in strijd is met rechten van een derden, zoals auteursrechten;
d.         schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, haatdragende, aanstootgevende, opruiende of pornografische uitingen;
e.         één of meerdere scheldwoorden bevatten;
f.          vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt;
g.         onwaarheden bevatten.
10.2.    Start in de Horeca heeft het recht informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website. Verwijdert Start in de Horeca informatie die door de gebruiker is geplaatst, dan wordt de gebruiker daarvan via de e-mail in kennis gesteld.
10.3.    Verplichtingen met betrekking tot belastingen en sociale zekerheden van de gebruiker, al dan niet ontstaan door het aangaan van de arbeidsovereenkomst, zijn te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van Start in de Horeca.
 

ARTIKEL 11     Arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

11.1.     Start in de Horeca is geen partij bij de arbeidsovereenkomst. De website faciliteert slechts het contact tussen werkgever en werknemer.
11.2.     Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is volledig voor rekening en risico van de werkgever dan wel werknemer.
11.3.     Start in de Horeca kan nimmer garanderen dat het gebruiken van de dienst leidt tot een of meerdere arbeidsovereenkomsten of tot inkomsten voor de werknemer.
 

ARTIKEL 12     Intellectuele eigendomsrechten

12.1.    Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt en_of ontwikkelt en_of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de diensten, dan wel met betrekking tot de website, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken, berusten uitsluitend bij Start in de Horeca of bij zijn licentiegever(s).
12.2.    Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden die producten, in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en_of openbaarmaking en_of exploitatie is slechts na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Start in de Horeca toegestaan.
12.3.    Bij overtreding van hetgeen in artikel 12 is overeengekomen, wordt de gebruiker een direct opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding verschuldigd. Tevens wordt de gebruiker een boete van € 500,00 verschuldigd voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Start in de Horeca behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk door haar geleden schade van de gebruiker te vorderen.
 

ARTIKEL 13     Aansprakelijkheid en verjaring

13.1.    Start in de Horeca is slechts aansprakelijk voor schade indien deze te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Start in de Horeca.
13.2.    Iedere aansprakelijkheid van Start in de Horeca is beperkt tot (de uitkering van) het bedrag of de bedragen waarop die van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, met inbegrip van het eigen risico dat Start in de Horeca in verband met die verzekering draagt.
13.3.    Als om welke reden dan ook de verzekering geen dekking verleent of niet tot uitkering komt, dan is de aansprakelijkheid van Start in de Horeca beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepalingen, tot de vergoeding die de gebruiker betaald heeft voor de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.4.    Enkel voor zover hetgeen in lid 1 tot en met 3 bepaald geen stand zou houden c.q. in strijd zou zijn met enige dwingendrechtelijke bepalingen, geldt dat de aansprakelijkheid van Start in de Horeca is beperkt tot een bedrag ad € 250,00.
13.5.    Aansprakelijkheid van indirecte schade en gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, arbeidskosten, vertragingsschade en gemiste besparingen, wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
13.6.    Start in de Horeca staat niet in voor de continue beschikbaarheid van de dienst, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten of achterhaalde informatie bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. Start in de Horeca is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit zou voortvloeien.
13.7.    Start in de Horeca is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
13.8.    Start in de Horeca is niet aansprakelijk voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inloggegevens. Start in de Horeca kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van het account van de gebruiker.
13.9.    Start in de Horeca is niet betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen werkgever en werknemer en heeft daarom geen controle over en toezicht op de deugdelijke nakoming van enige verplichting door werkgever en werknemer. Start in de Horeca is ter zake daarvan dan ook niet gehouden tot of aansprakelijk voor nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst tussen werkgever en werknemer of voor enige schade die voortvloeit uit de ondeugdelijke nakoming daarvan. Daarnaast is Start in de Horeca niet voor enige schade die voortvloeit uit de ondeugdelijke nakoming van de (uitvoering van de) overeenkomst aansprakelijk voor enige (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de (uitvoering van de) overeenkomst die tussen de werkgever en de werknemer is gesloten dan wel voor enig onrechtmatig handelen door werkgever/werknemer.
 

ARTIKEL 14     Overmacht

14.1.    In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst door Start in de Horeca als gevolg van overmacht, is Start in de Horeca gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Start in de Horeca tot enige schadevergoeding gehouden is.
14.2.    Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een (niet-)toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, weersinvloeden, epidemieën, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Start in de Horeca geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 

ARTIKEL 15     Strijdige bepalingen

In het geval deze voorwaarden en overige gemaakte afspraken per brief of e-mail onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de per brief of e-mail opgenomen voorwaarden.
 

ARTIKEL 16     Verwerking van persoonsgegevens

16.1.    Start in de Horeca verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Start in de Horeca kan de gebruiker het privacy statement van Start in de Horeca raadplegen, zie [link privay statement]
16.2.    Start in de Horeca is niet aansprakelijk en kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop de werknemer met de persoonsgegevens van de werkgever omgaat, respectievelijk de wijze waarop de werkgever met de persoonsgegevens van de werknemer omgaat.
16.3.    Werkgever en werknemer zijn ieder verplicht de persoonsgegevens afkomstig van werknemer respectievelijk werkgever in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy te verwerken en enkel te gebruiken in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het zijn werkgever en werknemer uitdrukkelijk niet toegestaan de persoonsgegevens voor andere (commerciële) doeleinden te gebruiken.
 

ARTIKEL 17     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1.    Op alle diensten die Start in de Horeca levert en op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2.    Alle geschillen tussen de gebruiker en Start in de Horeca zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Start in de Horeca is gelegen. Indien Start in de Horeca een beroep doet op dit artikel, dan heeft de gebruiker zijnde een particulier de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.