three cheerful male baristas
  • Home >
  • Privacy Statement Start in de Horeca

Privacy Statement Start in de Horeca

Gepubliceerd op de website van Start in de Horeca
 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te herleiden. Gegevens als een naam, adres en woonplaats zijn voorbeelden van persoonsgegevens.

Verwerken

Start in de Horeca verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan haar verstrekt. Alle persoonsgegevens worden volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt. Start in de Horeca zal zich daarbij beperken tot de verwerking van persoonsgegevens die voor haar dienstverlening noodzakelijk zijn. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het niet mogelijk is om de gevraagde diensten te leveren.
 
De persoonsgegevens die Start in de Horeca verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
 
1.              het aanmaken van een account op www.startindehoreca.nl;
2.              het mogelijk maken van communicatie tussen de werkgever en de werknemer;
3.              het mogelijk maken van betalingen;
4.              het voorkomen van fraude, spam en andere mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten;
5.              het voldoen aan wet- en regelgeving.
 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Start in de Horeca bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of gekregen. Start in de Horeca houdt zich daarbij aan toepasselijke wet- en regelgeving.
 

Uw rechten

U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die Start in de Horeca van u heeft. Kloppen de persoonsgegevens niet of zijn deze niet compleet? Dan kunt u verzoeken de betreffende persoonsgegevens te wijzigen. Daarnaast kunt u, behoudens de wettelijke uitzonderingen, verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer u uw eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekt.
 

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van cookies en Google Analytics. Cookies zijn tekstbestanden die op uw pc, tablet of smartphone worden geplaatst wanneer u de website van Start in de Horeca bezoekt. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Via cookies en Google Analytics krijgt Start in de Horeca inzage in haar websitebezoek. Op deze manier kan Start in de Horeca het aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Start in de Horeca verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Zij verstrekt deze uitsluitend aan derden indien u daar toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is om onze werkzaamheden goed uit te voeren of dit vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Start in de Horeca blijft daarbij verantwoordelijk voor deze verwerking.
 

Melding van misbruik en/of onregelmatigheden

Start in de Horeca neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@startindehoreca.nl.
 
Wij wijzen u erop dat u daarnaast de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via privacy@startindehoreca.nl.